KAMUOYU AÇIKLAMASI

Ağu 11, 2020

Son günlerde bazı sosyal medya mecralarında ve gerçek amaçlarının sadece kendi çıkarına hizmet olduğu bilinen, bir takım kerameti kendinden menkul kişilerce, hedef gözetmek ve isim zikredilmek sureti ile Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.’ni, Yönetim Kurulunu ve Yönetim Kurulu üyelerini hedef alan, yaşanan gerçeklerden ve ekonomiden bihaber bir takım kişilerce asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla Şirketimizi, Yönetim Kurulumuzu hedef alan, bu usullerle kendi karanlık geçmişlerini aklama, Şirketimizi ise karalamaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin itibarlarını zedelemeye yönelik gerçek dışı beyanlara ve açıklamalara şahit olmaktayız.

Bu gibi asılsız, mesnetsiz, gerçek dışı ve iftira niteliği taşıyan beyanlarda bulunanları müfteri ilan ettiğimiz gibi, bu ve bunun gibi müfteri guruplarını, bunlara yardım ve yataklık edenlerin de yargı önünde bu iddialarını ispata davet edileceğinin ve ispat edemedikleri takdirde en ağır şekilde hukuki yollardan cezalandırılmalarının talep edileceğinin bilinmesini isteriz.

Bilindiği üzere, Şirketimiz Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. yürürlükte bulunan kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte, tüm faaliyetleri yine kanun ve kanundan aldığı yetkiye istinaden bağımsız denetçiler tarafından denetlenmekte ve raporlarla ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır. Aksi mümkün olmadığı gibi tahayyülü de akla ziyandır.

Bu nedenle, kamuoyunun gerçeklerle aydınlatılması, hakkın batıla galip gelmesi adına durumu Şirketimize yaraşır üslup, lisan ve vakar içerisinde sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız.

A- Şirketimizin Sermaye Yapısı Şirketimizin sermaye yapısı şöyledir.

S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi % 71,5428,

S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi % 23,87116,

Şekerbank T.A.Ş % 4,0024,

S.S. Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi % 0,43618,

S.S. Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi % 0,01793,

S.S. Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi % 0,12826 ve

S.S. Turhal Şeker Fab. Mensupları Para Biriktirme Yardım Sandığının % 0,0012

B- Türkiye Şeker Piyasası ve Şirketimizin Durumu:

Ülkemizde 33 şeker fabrikası bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş özelleştirme öncesi % 65 paya sahipken Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. nin Özelleştirme öncesi ve sonrası payı yaklaşık % 2,86 dır.

Ülkemizde şeker satış fiyatlarının belirlenmesinde, en büyük pazar payı, her olası pazara yakın şeker fabrikasının bulunması ve elindeki şeker miktarı ile doğrudan şeker piyasasını kontrol etme gücüne sahip Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. nin şeker satış fiyatları ve politikaları etkili olmaktadır.

Şirketimiz de bu usulle belirlenen şeker satışları ile piyasa şartları ve şirketin ekonomik durumuna göre şeker satışlarını gerçekleştirmektedir.

Şeker ve şeker pancarı fiyatları, dünya ve ülke ekonomisinin koşulları da denkleme dâhil edildiğinde ticari bir şirket olan şirketimizin bazı dönemler kâr, bazı dönemler zarar etmesi tarımsal bir ürün elde edilen şirketimiz için doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, yine daha önce bahsedildiği gibi kotalı sistemde kota fazlası şekerin yurt dışına ihraç zorunluluğu bulunması nedeni ile yurt dışı piyasalarda da şekerin çok düşük fiyatla satılması sonucu bu kota fazlası şeker, satış neticesi olarak şirketlere olumsuz ilave bir yük getirdiği de yadsınamaz bir gerçektir.

C- Son Dönem Şeker Üreten Şirketler ve Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin Durumu:

Bilindiği üzere 2018/2019 yıllarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de ağır ekonomik koşullar yaşamış, üstüne yaşanan kuraklık nedeni ile bizim gibi birçok şirket kotasını tamamlayamamıştır.

Pazarda en büyük pay sahibi Şirketin 2019 faaliyet yılını zararla kapattığı, Türkiye Şeker Piyasasının özel sektörde faaliyet gösteren en büyük aktörlerinin de aynı yılı zararla kapattığı bilinmektedir.

Nitekim, Şirketimiz de aynı dönemde yani 2019 yılında Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar, geçmişteki kötü yönetimler ve yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenmiş, söz konusu dönemde bağımsız denetim şirketi raporuna göre 34,7 milyon TL zarar etmiştir.

Ancak, Ülkemizde 2020 yılında yani bu dönem yaşanan olumlu ekonomik şartlar ve Şirket yönetiminin zamanında ve sonuç odaklı çalışmaları neticesinde 425.867,00 TL kâr elde ederek kapatmıştır. İçinde bulunduğumuz yıl itibari ile bu sonucun daha da müspet rakamlara ulaşacağı tahminlerimiz arasındadır.

D- Etil Alkol:

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 1996 yılında Türkiye'nin en modern tarımsal kökenli Etil Alkol Üretim Tesisini faaliyete geçirmiş ancak, Tekel’in özelleştirilmesini müteakip Etil Alkol üretimine 2003 yılında son vermiştir.

Ancak, Yönetimimiz göreve gelir gelmez geçmişte milyonlarca dolara mal olan bu tesisi Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. mevcut Yönetim Kurulumuzun akılcı ve öngörülü gayretleri sonucunda 15 yıl aradan sonra hızlı ve gerekli bakım onarım faaliyetlerinin ardından 2018 yılında tekrar devreye alınarak Ülkemiz, yöre ve şirket menfaatlerine hizmet eder duruma getirmiştir.

Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de tarımsal kökenli Etil Alkol genellikle mısır, buğday, şeker kamışı ve şeker pancarı melasından elde edilmektedir.

Ülkemizde üretilen veya ithal edilen etil alkol gıda sanayinden kozmetik sektörüne, kimyasal ve yakıt üretimden sağlık sektörüne çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptir.

Diğer taraftan, Şirketimiz gerek pandemi döneminde ve gerekse pandemi dönemi öncesinde herhangi bir firmaya piyasada tekel oluşturacak büyüklükte alkol satışı yapmamıştır. Alkol satışları, sektöre has spesifik kuralları olan ve kuralları mevzuatla belirlenmiş ürün satışlarıdır.

Ayrıca, alkol satışı yapılabilmesi için ilgili mercilerden tahsisat belgesi, kapasite raporu gibi belgelerin alınması zorunlu olup, Şirketimizin düşük fiyattan tek bir firmaya 2 milyon litre alkol sattığı iddiaları tamamen asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışıdır.

E- Şirketimizin Arazi Satışları ve Arazi Takası:

Nisan 2017 tarihinden itibaren Şirket yönetiminde sorumluluk üstlenen Yönetim Kurulumuz bir taraftan yıllara sair kronikleşmiş ve yargı boyutuna taşınmış bina, arazi ve arsalar ile ilgili son derece ciddi çalışmalar sürdürmekte aynı zamanda da kendi döneminde şirketimizce kullanım yeri bulunmayan, atıl durumda bulunan araziler yine çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın yararına kullanılmak üzere, Şirketimiz çıkarları gözetilerek iki Belediyeye rayiç bedelleri karşılığı alınmak suretiyle devredilmiştir.

Zira, Şirketimizin gayrimenkulleri 2016 ve 2018 yıllarında iki ayrı ekspertiz şirketince değerleme yapılmıştır. Bu değerleme raporları şirketimiz arşivinde mevcuttur. Dolayısı ile, rayiç bedelleri SPK lisanslı bağımsız ekspertiz değerleme şirketlerince tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, Nisan 2017 döneminden önceki yönetim döneminde mülkiyeti şirketimize ait olan bir kısım arsalar, yerel Belediyece Cami ve Şehir meydanı yapılmak kaydı ile imar planı değişikliğine gidilerek yerel Belediye mülkiyetine geçmiştir. Bu suretle sınırları fabrika arazisinden ayrılan ve belediye alanı içinde kalan ancak mülkiyeti halen fabrikamıza ait olan metruk durumda bulunan eski misafirhanemiz ve cami yerleri ise fabrikamız girişinde pancar toplama ve nakliye araçları park alanı olarak fiilen kullanmakta olduğumuz ve yerel Belediyemiz mülkiyetindeki arsa her iki kurumun ve kamu yararı gözetilmek suretiyle takas edilmiştir.

Sonuç itibari ile, yapılan takas da pancar tesellümü esnasında Kamu can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yoğun trafiğin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, pancar silo kayıplarının azaltılması amaçlanmış ve yapılan takas da usule ve şirket çıkarlarına uygun olarak yapılmıştır.

Kaldı ki, Şirketimizin operasyonel sınırları dışında bulunan bu arsalar üzerine Cami Ve Kent meydanı yapılmakta olup, ilgili Belediye tarafından kamunun yararına kullanılacaktır.

Yönetimde bulunduğumuz dönem süresince yukarıda somut gerekçeleri ile açıklananlardan başka herhangi bir arsa, arazi veya bina ne satışa ne de takasa konu edilmiş değildir.

Özellikle bazı kişilerce 117 dönüm arazinin 50 milyon TL ye ismi açıklanmayan bir şirkete devredildiği gibi bir iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı olup, bu iddiada bulunanları bunu ispata davet ediyor, aksi halde bu kişilere yargı önünde hesap soracağımızı bildirmek istiyoruz.

F- Genel Hususlar:

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. gücünü ve sermayesini yalnız ve yalnız pancar üreticisi çiftçilerin ortak olduğu en büyük hissedarı S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve diğer ortaklarından almakta, yürürlükte bulunan yasalara göre faaliyetlerine devam etmektedir. Hiçbir grubun, zümrenin kişi ya da kurumun Şirketimiz üzerinde tahakkümü, baskısı mevzu bahis dahi edilmesi düşünülemez.

Bununla birlikte Şirketimiz bölgemizde bulunan tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Devletimiz kurumları ile tüm istişare mekanizmalarını sonuna kadar kullanmakta çiftçilerimiz ve Şirketimiz lehine olan her türlü girişimi sonuna kadar desteklemektedir.

Bakınız bu bağlamda, Şirketimiz Yönetimi dün olduğu gibi bugün de bölgemizdeki tüm siyasi parti, oda ve meslek gruplarını tek tek ziyaret etmekte, sorunların aşılmasında onların rehberliğine, desteklerine ve görüşlerine başvurmakta, değer vermektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, her kamuoyu açıklaması, her basın bildirisi ve imkân bulduğumuz her ortamda yaşanan tüm süreçler olanca şeffaflığı ile ortaya konmuş tüm paydaşlarımız ile samimiyetle paylaşılmıştır.

Şirketimizin 68. Olağan Genel Kurulu yasalarda mevcut merasimler tamamlanmak suretiyle 06.08.2020 tarihinde Şirket merkezimizde Şirket ortaklarımızdan Şekerbank T.A.Ş hariç toplanmış, Şirket ortaklarımızdan yalnızca S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi TTK 420 maddesi uyarınca finansal tabloların yeterince incelenemediği gerekçesi ile finansal tabloların görüşülmesini erteleterek kanuni haklarını kullanmışlardır. Ertelenen Genel Kurul 08.09.2020 tarihinde Şirketimiz merkezinde yapılacaktır. Bahsedildiği gibi Genel Kurulun ertelenmesinde mevzuata aykırı bir iş ve işlem bulunmamaktadır. Keza geçen senede Şirketimiz Genel Kurulunda bazı gündem maddeleri aynı gerekçe ile aynı ortağımız tarafından ertelenmiş, Ertelenen Genel Kurulda gündem maddeleri oy birliği kabul edilmiştir.

Şirketimiz ortaklarından iki büyük sermaye ye ait hissedarlarımızın (Amasya ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi) yönetimlerinde yasaların emrettiği Kayyum ve görevlendirme heyetleri iş başındadır. Bu Kayyum ve görevlendirme heyetlerinin varlığından ziyade asıl sorulması gereken doğru sorunun neden ve ne amaçla göreve geldikleri olmalıdır. Bu hususları bilmeden birilerinin, birileri adına söz söylemelerinin adalet, hak ve hukuk arayışından ziyade üstlendikleri vesayet görevinden başkaca bir anlam içermeyeceği aşikardır.

Bu nedenle, Şirketimizden somut bilgi ve belge alınmadan haber yapılmasını veya çeşitli mecralarda Şirketimiz aleyhine kulaktan dolma asılsız, mesnetsiz gerçek dışı iddialarla yazılar yayımlanmasını bu kişilere yakıştıramadığımız gibi, ahlaki de bulmamaktayız.

Kaldı ki, bu tür eylemlerde bulunan kişiler aleyhine, yargı nezdinde maddi ve manevi karşılığının sorulacağının da unutulmaması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Mah. Diriliş Cad. No:2 05500 Suluova / Amasya